สมัครงาน

บริษัท  ระยองวิศวโยธา  จำกัดรับเหมาก่อสร้างทั่วไป บริการรถบรรทุก รถเครื่องจักรหนักให้เช่า จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
จำหน่ายแอสฟัลติกท์ (ยางมะตอย) ขายหิน ดิน ทราย พร้อมบริการส่ง
99/8 หมู่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


สวัสดิการ

1 ประกันสังคม
2 ยูนิฟอร์ม
3 ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
4 โอที
5 เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร, กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

รับสมัครพนักงาน ดังต่อไปนี้

1 หัวหน้าจัดซื้อ ป.ตรี 1 ตำแหน่ง อายุ 33 ขึ้นไป (ญ)
2 เจ้าหน้าที่บัญชี ป.ตรี 1 ตำแหน่ง อายุ 25 ขึ้นไป (ญ)
3 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ป.ตรี 1 ตำแหน่ง อายุ 25 ขึ้นไป (ญ)
4 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ป.ตรี 1 ตำแหน่ง อายุ 25 ขึ้นไป (ญ)
5 ช่างยนต์ ปวช.-ปวส. 2 ตำแหน่ง อายุ 25 (ช)

วิธีการสมัคร

1 สมัครด้วยตนเอง
2 ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย มาที่ rce.sso1234@gmail.com

ติดต่อ

โทร 098 - 2723761


สวัสดิการ
 1. โบนัสประจำปี
 2. ท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ
 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 4. ปรับค่าแรงประจำปี
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. ของขวัญเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 7. ของขวัญเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
 8. เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต
 9. เครื่องแบบพนักงาน
 10. เงินกู้ธนาคารอิสลาม
 11. เงินกู้สุขใจเงินติดปีก
 12. ประกันสังคม

 

* เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชีลักษณะงาน

• คัดแยกเอกสารต่าง ๆ ของ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทรัพย์สิน และ บัญชีรายได้
• ควบคุม และ สรุปรายงานต่าง ๆ ที่มีการวางบิล
• ติดต่อประสานงานการรับ และ ส่งเอกสารต่าง ๆ ของทางแผนกบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทรัพย์สิน และรายได้
• ควบคุมดูแลประกันต่าง ๆ ของบริษัท (Assets , Stock , Money , Other)
• เป็นธุรการของแผนก บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีทรัพย์สิน และบัญชีรายได้
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
• วุฒิป.ตรี สาขา บัญชี , การเงินการธนาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoftoffice ได้ดี
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• มีความซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
• พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถทำงานเป็นทีมได้* วิศวกรโยธา

คุณสมบัติผู้ประกอบอาชีพ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา
2. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  มุ่งมั่น  ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. มีวิสัยทัศน์และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีจรรยาบรรณของวิศวกร
4. มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม
5. มีลักษณะเป็นผู้นำ  ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก
6. ควรจะมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้ในการรับรองสำหรับการประกอบอาชีพ  ซึ่งต้องมี คุณสมบัติ  และวุฒิการศึกษาตามข้อกำหนด โดยจะขอรับใบอนุญาตได้ที่  กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ลักษณะของงานที่ทำ

- วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้และการบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกและระบบสาธารณสุขอื่นๆ พิจารณาโครงการ  และทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง สำรวจและประเมินลักษณะ    และความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก  และทางน้ำเพื่อพิจารณาว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไรบ้าง
- สำรวจดูพื้นผิวดินและใต้ผิวดินว่าจะมีผลต่อการก่อสร้างอย่างใด   และเหมาะสมที่จะรองรับสิ่งก่อสร้างเพียงใด ปรึกษาหารือในเรื่องโครงการกับผู้ชำนาญงานสาขาอื่นๆ เช่น  วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรช่างกล วางแผนผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่างๆ และงานพื้นดินอื่นๆ
- คำนวณความเค้น  ความเครียด จำนวนน้ำ  ผลอันเนื่องมาจากความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาด และเหตุอื่นๆ เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง  และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา เลือกชนิดของเครื่องมือขนย้ายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกล และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
- จัดทำตารางปฏิบัติงานและควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้างทั้งเก่า และใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม* วิศวกรรมเขียนแบบ

ผู้ประกอบช่างเขียนแบบทั่วไป-พนักงานเขียนแบบ-Draftsman-General , Autocade

1. สำเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ หรือเทียบเท่า ประโยควิชาชีพชั้นสูงจนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาช่างเทคนิคการเขียนแบบ การเขียนแบบเครื่องกล ช่างจักรกล หรือช่างไฟฟ้า
2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือเขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติได้
3. สามารถร่าง และเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ และระบบการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรกล และระบบการทำงานต่างๆ ของวิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลได้ดี
4. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ  จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
6. ขวนขวายหาความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงาน

- ออกแบบระบบไฟฟ้า ออกสำรวจดูหน้างาน, กล้าลุยงาน ไม่กลัวร้อน ขับรถยนต์ได้ ติดต่อประสานงาน
- คำนวณต้นทุนและควบคุมปริมาณวัสดุที่ใช้แต่ละโครงการ
- จัดหา, จัดจ้างและดูแลผู้รับเหมา บริหารจัดการโครงการ ให้ลุล่วงไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย* บัญชีลูกหนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

- จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้
- สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน
- จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน
- และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารพร้อมจัดทำชุดจ่ายเงินสดย่อย
- บันทึกบัญชี
- และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน
สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน* บัญชีต้นทุน

1. จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนก
2.  จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3.  จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน
4.  จัดทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน
5.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก
6.  สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ขยัน,อดทน
-ซื่อสัตย์
-อ่อนน้อมถ่อมตน
-รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายดี
-มีอัธยาศัยดี เข้ากับพนักงานคนอื่นได้
-ไม่มีประวัติก่ออาชญากรรมและยาเสพติด* พนักงานขับรถบรรทุก(พ่วง)

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิ
-มีใบขับขี่รถบรรทุก
-ขยัน,ซื่อสัตย์,รับผิดชอบงานที่พนักงานขับรถหัวลาก

1.มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก / หัวลาก อย่างน้อย 2 ปี
2.มีใบอนุญาติขับรถประเภท4
3.ไม่มีประวัติอาชญากรรมและสารเสพติด* ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

คุณสมบัติ

1. เพศชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
5. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้

ลักษณะงาน

1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน
2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
4.  ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน
5. สนับสนุนงานฝ่ายผลิต เช่น สร้าง Rack หรือเชื่อมงานโครงสร้างต่างๆ
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย* ช่างเชื่อม

ช่างเชื่อมคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการอบรมกลุ่มงานอาชีพช่างเชื่อม สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างเชื่อม หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
2. มีร่างกายแข็งแรง อดทน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในงานอาชีพ
3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
4. มีความละเอียด ประณีต
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีความเชื่อมั่น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี* ช่างยนต์

ลักษณะของงานที่ทำ

- ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์เล็ก/ใหญ่ ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่างรถยนต์ ระบบการทำงานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ ควบคุมด้วยนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ
- ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ
- ตรวจสอบระบบที่ติดตั้ง รวมทั้งระบบส่งถ่ายกำลัง ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ
- ตรวจสอบเครื่องยนต์ และปรับเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- อาจให้บริการ และซ่อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
2. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถทำงานกลางแจ้ง และงานหนักได้
3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
4. ช่างสังเกต จดจำ สามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้
5. มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ และงานทดลอง
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

Powered by MakeWebEasy.com